top of page

I'm a title. Click here to edit me

Written by Marivic Benebe                         


            Marahil sa mga sandaling ito ikaw ay nag-iisip ,balisa.at nagtatanong .... ano nga ba ang layunin  ng ating buhay ? Kakain , matutulog , gigising, papasok? paulit- ulit at nakakasawa hindi ba ? Marami ang nabubuhay nang walang kasiyahan , walang layunin, naghahanap....at  madalas idinadako natin ang ating mga paningin  sa magagarang damit, kaibigan, maling paniniwala , droga ,  at marami pang iba.
        Sa kabila ng mga ito may kulang pa rin, patuloy pa ring nadarama ang kalungkutan sa ating mga puso. Bakit hindi mo subukang ibaling ang iyong pag-iisip dito ( picture of a bible ).Sinasabi ng bibliya na ang Diyos ay makapangyarihan, nakikita at nababatid ng  Diyos ang lahat ng iyong ginagawa maging sa mga sandaling ika’y nalulungkot at nahihirapan. Kilala ka ng Diyos at alam niya ang lahat ng tungkol  sa iyo. Ikaw bilang tao ay mahalaga sa kanya. Bawat sandali ng iyong buhay ay pinagmamasdan ng Diyos dahil napakalaki ng pag-ibig niya sa iyo. John 3 : 16.
         Bakit kailangan natin siyang paniwalaan? Ano ang mga dapat nating paniwalaan tungkol sa Kanya? Siya ang kataas- taasang Diyos na lumalang ng langit at lupa at siya rin ang lumikha sa atin.Dapat mong paniwalaan na ang Diyos ang gumawa ng paraan upang ang  ating kaluluwa ay hindi maparusahan. Ang tao ay nagkasala sa Kanya at may kabayaran ang kanyang pagkakasala....... kamatayan.... hindi lamang ang katawang pisikal kundi ang kaluluwa ay mamamatay din. Dahil sa kasalanan tayo’y nahiwalay sa Kanya ..... ang kasalanan ay may kabayaran..... KAMATAYANG WALANG HANGGAN doon sa dagat- dagatang apoy.
Dalawang libong taon na ang nakakaraan nang si Hesus ay mapako sa krus. Nangyari ang lahat ng ito hindi dahil siya ay nagkasala kundi para akuin ang ating mga kasalanan.  Dapat mo ring paniwalaan na lahat ng tao...... walang sinuman na nabuhay noon at nabubuhay ngayon  na hindi nagkasala. Anuman ang ating gawing pagpapakabuti , hindi natin mararating ang langit dahil isinilang na tayong likas na makasalanan
. Ang pinakamalaking problema ng mundo ngayon ay hindi ang patuloy na pagtaas ng mga bilihin, kawalan ng trabaho, nasisirang mga relasyon,mga sakuna at iba pa.Ang matinding suliranin ng mundo ay kasalanan........ Ano ang pinagmumulan ng pagnanasa, matinding galit ng tao, mga kaguluhan, paghihiwalay, pagkitil ng buhay..... hindi ba’t ang kasalanan na noon pa man ay umaalipin na sa lahat ng tao.
       Ngunit labis ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Siya ang namatay..... naparusahan sa halip na ikaw...ako.... tayo.... Ngunit hindi siya natalo ng kamatayan, dahil pagkatapos ng tatlong araw ng pagkalibing si Hesus ay bumangon mula sa mga patay. Siya ay nabuhay muli.... ibig sabihin mayroon tayong pag-asang makasama siya sa langit.
     Nais niya lamang na humingi tayo ng tawad, tumalikod sa kasalanan at magtiwala sa ginawa niya sa krus ng kalbaryo. Ito ang tanging paraan upang magkaroon ka ng walang hanggang buhay sa langit. Sa pamamagitan ng krus matatawid na natin ang napakalawak na distansiyang naghihiwalay sa atin sa Diyos.
      May dalawang daan sa buhay.... ang daan patungong  langit at daan papuntang impyerno. Ano ang iyong pipiliin ? Bakit hindi mo tanggapin ang inaalok sa iyo ng Diyos na buhay... wala kang ibang gagawin kundi manampalataya lamang sa kanya bilang sarili mong tagapagligtas.... wala kang ibang gagawin kundi tanggapin lamang ang regalo niya na buhay sa langit. Kapag tinanggap mo si Hesus sa iyong puso... tinanggap mo na rin ang kanyang regalong buhay....

ang  buhay na walang hanggan.

bottom of page